Yn memoriam…

Dochs noch frij ûnferwacht moasten wy ôfskie nimme fan ús trouwe lid en bestjoerslid

Josephina Hofman

Se wie altyd warber, neat wie har tefolle en se wie hast altyd oanwêzich by alle aktiviteiten. Oan it lêst ta wie se aktyf as secretaris en musikant. Op 7 maart hat se noch meispile by it federaasje festival yn Holwert. No is it stil… Wy sille har erg misse yn ús fermidden.